Fra kurs hos AKKS Bergen. Foto: Caroline Aarvoll

KUTTER EN MILLION KRONER TIL FRIVILLIG MUSIKKAKTIVITET I HORDALAND

20.12.2018 16:32 Skrevet av Katarina Wolff

I sitt forslag til statsbudsjett kutter regjeringen støtten til studieforbundsaktivitet med 28 millioner kroner, noe som vil føre til 1 million kroner mindre til musikkaktivitet i Hordaland. Dette rammer band, kor, korps, storband, orkester og spelemannslag som alle er avhengig av tilskudd til kurs og øvingsaktivitet som de får fra VO-ordningen. Ordningen er mer enn halvert de siste 20 årene, og trenger ikke kutt men en kraftig økning for å bevare det frivillige musikklivet.

 

Tilskuddet mer enn halvert de siste 20 årene:

Voksenopplæringstilskuddet (VO) som tildeles via studieforbundene i Norge har blitt mer enn halvert siden 1990-tallet - dette til tross for at det daglig snakkes varmt om frivilligheten. Frivilligheten kan ikke leve av godord alene, for selv om det utføres tusenvis av timer frivillig ulønnet arbeid på konsertsteder, på festivaler, på klubber og i lag omkring i landet, trenger det frivillige musikkfeltet  både profesjonelle instruktører og øvingslokaler til sine kurs. Lavere tilskudd til kursarrangørene fører til høyere kontingenter og dermed høyere terskel for delaktighet blant alle de vi ønsker å inkludere og integrere.

 

Tall for Hordaland:

I vårt studieforbund alene (Musikkens studieforbund), delte vi i Hordaland ut kr. 1.571.590, - til band, kor, orkester, storband, korps og spelemannslag til deres kurs- og øvingsaktivitet i 2016. Tar vi med tallene til de andre studieforbundene som også driver med musikk her i fylket, blir tilskuddet til voksenopplæringskurs til musikk hele 6 millioner kroner for 2016. En reduksjon på 15 prosent vil si nær 1 million kroner mindre til musikkaktivitet i Hordaland. Dette vil føre til at hundrevis av kurs i vårt fylke vil falle bort grunnet manglende støtte. Oxford Research (2014) dokumenterer i rapporten «En ordning, et mangfold av løsninger» betydningen av opplæringen som studieforbundene formidler, og understreker hvor stor betydning tilskuddet har for små kurs på små steder. En sum som kan synes betydningsløs for en politiker kan utgjøre et være eller ikke-være for en liten musikkorganisasjon, vi frykter derfor at det er de små kursene i distrikter der kurstilbudet allerede er dårlig som først forsvinner.

 

AKKS Bergen frykter kutt:

Også utvikling av nye kurs vil bli rammet. Daglig leder hos AKKS Bergen uttaler til Hordaland musikkråd sin redaksjon: «Vårt mål er å gi eit godt opplæringstilbud innan rytmisk musikk og vi gjer alltid vårt beste for å unngå å måtte avlyse kurs på bakgrunn av økonomi. Organisasjonen investerar mykje tid og midlar for å opprettholde og vidareutvikle kurstilbudet vårt, der VO-tilskuddet vi mottar fra Musikkens Studieforbund er svært viktig! Dersom det foreslåtte kuttet i statsbudsjettet blir endelig vil det føre til eit kutt på 15 %. Ein direkte konsekvens er at vi mistar fleksibiliteten vi har til å gjennomføre alle kurs vi ønskjer. Det er eit komplekst reknestykke der VO-tilskudd spelar ei sentral rolle i arbeidet vårt med å tilrettelegge for opplæring innan musikkfeltet. Det politikarane tydeligvis anser som små summar, er svært viktige for arbeidet vårt, og eit varsla kutt som dette vil utan tvil påvirke tilbudet. I verste fall vil vi måtte øke prisane på kurs og arrangere færre kurs. Konsekvensane vil bli eit svekka opplæringstilbud som samtidig vil være vanskeligare for mange å delta i på bakgrunn av økonomiske ressursar.»

 

Også studentene reagerer på forslaget til kutt siden deres økonomi allerede er presset:

«Det er mange organisasjoner som kjemper om de samme støttemidlene i Bergens studentmiljø,» sier leder for Kulturstyret i Bergen, Marie Topaas Storm. «Ved at paraplyorganisasjoner, støtteorganisasjoner og sentralstyrer tildeles mindre over statsbudsjettet, vil dette ha følger i flere ledd. Når vi fra Kulturstyret skal fordele vår del av studentenes semesteravgift er det mange som søker om langt høyere summer enn vi har mulighet til å tildele. Derfor er det nødvendig med andre muligheter for støtte, der blant annet VO bidrar til kor og orkester i studentmiljøet i Bergen. Ved siden av de kulturelle organisasjonene som påvirkes, er også en rekke andre frivillige studentorganisasjoner påvirket av budsjettforslaget som foreligger. Dette vil videre føre til mer presset økonomi i de lokale avdelingene, som hver dag skaper økt trivsel og en god studiehverdag for mange studenter.»
 
 

Viktige møteplasser for kompetansebygging:

Hordaland musikkråd er fylkesledd av Musikkens studieforbund (MSF) som er det nest største studieforbundet i Norge. I 2016 arrangerte studieforbundene hele 45 000 kurs for over en halv million deltakere fordelt på 421 av landets 426 kommuner. Studieforbundene er en drivkraft for læring og opplæring i frivillige organisasjoner. Mer en 500 organisasjoner er medlem i Voksenopplæringsforbundet gjennom sitt studieforbund, og alle disse organisasjonene arrangerer kurs etter Voksenopplæringsloven. I Musikkens studieforbund er mange musikkorganisasjoner medlem. Studieforbundene forvalter tilskuddsordningen, og bidrar med viktig pedagogisk kompetanse, kursutvikling, forenkling av administrativt arbeid for medlemmene, og skaper møteplasser for læring og erfaring på lokalt nivå. Disse møteplassene – blant annet øvingslokaler og konsertscener, er viktige med tanke på samfunnsbygging, siden utveksling og samspill fører til integrering og opplevelse av mestring og tilhørighet. I norske kommuner er lokalsamfunnet avhengig av frivilligheten for å få kulturliv og samfunnsliv å fungere. Å svekke den eneste støtteordningen som fokuserer på kompetansebygging i frivillig sektor er ikke i tråd med utsagn om ønsket økning i deltakelse i det frivillige.

 

Studieforbundsordningen skal evalueres i nær fremtid:

Kuttforslaget er lagt frem samtidig som at Kunnskapsdepartementet har bedt Kompetanse Norge gjennomføre en evaluering av studieforbundenes måloppnåelse med frist i mai 2018.  Studieforbundene reagerer på at kuttforslaget kommer midt i en evaluering, og samtidig som studieforbundene er bedt om å inkludere flere. Vi spør også hvorfor dramatiske kutt i tilskudd til frivillig sektor er foreslått samtidig som regjeringen har startet arbeid med frivillighetsmelding og kulturmelding som skal se på frivillige organisasjoners rolle i samfunnet. Å ha et vindu i opplæringsarbeidet der innholdet ikke blir bestemt av målstyring fra oven, hvor deltakerne selv kan styre hva og hvordan de lærer, er en av få måter for samfunnet å skape en læringsarena der mennesket overrasker seg selv. Dannelse gjennom kreativ og musisk utfoldelse er et viktig supplement til skolepensum. 

 

Bakgrunn:

Regjeringen fremmer følgende budsjettforslag for tilskudd til studieforbund i 2018: Departementet foreslår å redusere løyvinga med 22,5 mill. kroner samanlikna med nivået i 2017. Reduksjonen skal ikkje påverke størrelsen på tilretteleggingstilskottet. I 2017 fikk studieforbundene 208 374 000 kroner i tilskudd. Dette tilskuddet er foreslått redusert til 185 978 000 kroner i 2018. Hvis vi forutsetter en prisvekst på om lag 2,7 %, som departementet ser ut til å legge til grunn andre steder i budsjettet, blir det reelle kuttet på hele 28 millioner kroner– ettersom studieforbundene ikke får justert tilskuddet til 2018-kroner før det kuttes. Til sammenligning bevilget den svenske regjerningen 1.753 milliarder svenske kroner i 2017. Voksenopplæringsforbundet og alle studieforbundene i Norge stiller seg bak dette kravet til Statsbudsjettet 2018 - Kap. 254 Tilskott til vaksenopplæring, post 70: Bevilgningen må opprettholdes på minimum samme nivå som i 2017-budsjettet (som var kr. 208 374 000) pluss justering for lønns- og prisvekst (2,7 %). I tillegg har VOFO spilt inn til statsbudsjettet 2018 et ønske om en påplussing med 10 millioner. Vårt krav er derfor totalt kr. 224 millioner for 2018.

 

For mer informasjon om kuttet, kontakt Musikkens studieforbund ved daglig leder Ludvig Claeson på telefon 90073029.

Her har vi målt akustikk

Kontakt oss

Hordaland musikkråd
Telefon: 55 55 76 80

E-post: hordaland (a) musikk.no

 

Georgernes verft 12, 5011 Bergen

VIS KONTAKTSKJEMA