MUSIKK I FENGSEL OG FRIHET

Miff er et musikktilbud til innsatte i fengsel og åpen soning. Det overordnete målet med prosjektet er å gjøre de innsatte bedre rustet til å mestre hverdagslivet etter løslatelse. Det er derfor også et oppfølgingstibud etter endt soning.

Bandopplæring inne og ute

Musikk i fengsel og frihet (Miff) er et samarbeidsprosjekt mellom Hordaland musikkråd, Fylkesmannen i Hordaland, Åsane v.g. skole og Bergen fengsel. Målet er at musikkaktiviteter skal hjelpe den innsatte til å tilpasse seg livet utenfor murene og stimulere til et rusfritt liv. Prosjektet er en del av et nasjonalt prosjekt  i Musikkens studieforbund.

Miff har gradvis utvidet seg i omfang. Vi startet opp i 2000 med musikktilbud for innsatte i Bergen fengsel og én øvingsøkt i uken i Bergen sentrum med innsatte fra de åpne soningsanstaltene. I dag har vi i tillegg til musikktilbudet inne i fengselet fire ulike bandsammensettinger med faste ukentlige øvinger. Deltakerne er tidligere innsatte. Øvingene med musikkterapeut er faste ukentlige holdepunkter som er med på å bidra til at de ikke havner innenfor murene igjen. 

Kor i fengsel

Vi er veldig glade for at vi også har et kortilbud i fengselet. Sang kan involvere flere av de innsatte, fordi sangstemmen er et instrument alle har. I tillegg er sang positivt; det gir glede, fellesskap og god energi. Høsten 2010 startet vi opp med  øving for blandet kor i Bergen fengsel. Forskning viser at sang gir bedre helse både fysisk og psyklisk da den gir glede og fellesskapsfølelse. De innsatte er inne over kortere og lengre perioder og dette kan føre til utfordringer i forhold til kontinuitet. Samtidig kan sangen være et viktig supplement i en gruppe med kjente og ukjente fordi man kan samles om en positiv aktivitet siden det ikke stilles så store krav til ferdigheter. I 2015 planlegger vi utvidelse av tilbudet med blant annet kor for kvinnestemmer, samt individuell sangundervisning.

To musikkterapeuter er ansatt i Miff Hordaland og begge er lønnet gjennom Åsane vg. skole som har ansvar for opplæringen i Bergen fengsel. I tillegg lønnes kordirigenten av Miff Hordaland.

Arrangørskolen

Det aller nyeste tilbudet vi har gjennom Miff Hordaland er Arrangørskolen som vi satte opp for første gang sommeren 2014. På kurset får deltakerne, som er rekruttert både fra innsatte og løslatte, innføring i tema som økonomi, søknadsskriving, booking, teknikk, sikkerhet, markedsføring og arrangementsavvikling. Undervisningsmetoden er prosessorientert, og legger vekt på deltakernes og intruktørenes egne erfaringer og interessefelt. Opplegget leder frem mot en avslutningskonsert med en profesjonell musiker siste dag. Tilbakemeldingene fra deltakerne er veldig positive, vi har gjennomført Arrangørskolen flere ganger, og har planer om sette opp videregående trinn.

Her har vi målt akustikk

Kontakt oss

Hordaland musikkråd
Telefon: 55 55 76 80

E-post: hordaland (a) musikk.no

 

Georgernes verft 12, 5011 Bergen

VIS KONTAKTSKJEMA