Statsbudsjettet: Mer til kultur?

26.10.2017 13:17 Skrevet av NMR

Budsjettåret 2018 fremkaller ikke champagnekorker. Kulturbudsjettet inneholder noen prioriteringer av frivilligheten, men dessverre blir andre deler av det frivillige kulturlivet rammet hardt. Tilskuddet til voksenopplæring blir kuttet med 13,1 prosent.

Voksenopplæringen kuttes

Regjeringens armslag for frivilligheten ser dessverre ikke ut til å gjelde voksenopplæringen. Voksenopplæringmidlene kuttes med 13,1 prosent i forhold til årets tilskudd, og dette utgjør 28 millioner i 2018 justert for prisvekst. En regjering som tidligere har hatt en tydelig og omfattende korsatsning, kutter nå i midler som blant annet brukes til å finansiere 60 000 timer i sangfeltet hos Musikkens studieforbund. Det at kuttet kommer før den pågående evalueringen er klar, gir også liten mening i våre øyne.

Kulturformål over tippenøkkelen

Selv om vi foreløpig bare kan forholde oss til prognoser, sier kulturbudsjettet at det kan forventes en økning fra 730,5 millioner i 2017, til 748 mill. kroner til kulturformål over tippenøkkelen. Et hovedgrep er å styrke gaveforsterkningsordningen. Tiltaket flyttes fra statsbudsjettet og over på kulturens andel og ordningen skal opp på 70 mill. i 2018. Vi anser gaveforsterkningsordningen som et verktøy for de sterke, ikke de små. Når minstebeløpet er 100.000,-, ekskluderer det de fleste av våre lag og foreninger lokalt. Videre skal seilskipene flyttes over på statsbudsjettet og den Kulturelle skolesekken skal økes noe. I sum gir ikke budsjettet alle svar på hvordan Kulturdepartementet vil fordele kulturens andelav tippeoverskuddet i 2018. 

Innfrir ikke på momskompensasjon

Kulturdepartementet innfrir ikke på momskompensasjon, tvert imot vil avkortningen for neste år bli enda større. Momskompensasjonen er det viktigste enkeltverktøyet regjeringen rår over for å styrke frivillige sektor samlet sett. I budsjettet for 2018 foreslår regjeringen å bevilge 1,35 mrd. kroner til momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner. Det betyr at bevilgningen er justert for forventet lønns- og prisvekst. Dermed får organisasjonene en lavere andel av momsutgiftene kompensert for fjerde år på rad. Vi opplever dette som underlig når regjeringen tidligere har gått «så hardt ut på banen» for denne ordningen.

Ekstra løyvinger til kor, korps og teater: 

Noen positive nyheter er det: 

Ellers: 

Norsk musikkråd deltar på høring den 31. oktober. Her kan du lese vårt høringsinnspill til familie og kulturkomiteen. 

Kontakt oss

Norsk musikkråd
Telefon: 22 00 56 00
E-post: nmr@musikk.no

PB 4651 Sofienberg
0506 OSLO

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART